Стојан Спасевски е претседател на Клубот на млади инженери. Тој е инженер по електротехника и информациски технологии во областа на електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија и во истовреме е и студент на постдипломски студии на факултетот за електротехника и информациски технологии, при Универзититот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Г-дин Спасевски во моментот е вработен како проект менаџер во Македоскиот оператот на дистрибутивен систем, Електродистрибуција Скопје, дел од ЕВН Групацијата. Исто така бил вклучен во организационите одбори на неколку интернационални конференции како Студентската Конференција за Еенргетска Ефикасност и Орджлив Развој во 2018 и „Women In eNergy“ во 2017 и 2018 година. Тој моментарлно работи на неколку проекти во областа на енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија. За него, Клубот на млади инженери претсатавува алатка која на младите инженери во Северна Македонија им овозможува да ја градат својата неформална мрежа, а со тоа и поголема меѓусебна соработка, во земјата но и во странство.

borjan
stojcevborjan97@gmail.com