Тамара Јовановска е секретар на работната група за организирање на настани. Магистрираше на Инженерско-градежниот институт при Санктпетербуршкиот политехнички универзитет „Петар Велики“. Јовановска во моментот работи како инженер на градилиште, на изградба на нов експресен пат во Македонија. Се занимава со проблеми поврзани со стабилноста на косините и минирање. Според неа, Kлубот на млади инженери ги обединува младите и амбициозни инженери од различни области и покрај останатото, дава можност да се промовира улогата на жените во градежништвото и општо во инженерството, бидејќи смета дека сѐ уште постојат многубројни предрасуди на оваа тема.

borjan
stojcevborjan97@gmail.com