• КМИ има потпишано Меморандум за соработка со Советот на Странски инвеститори и на тој начин го направи мостот со Индустријата.

• КМИ има потпишано Меморандум за соработка со БЕСТ и на тој начин го направи мостот со Образованието

• Во Октомври 2018 година, КМИ како членка на ИМИ едногласно беше прифатен како рамноправна членка на EYE, а со тоа го доби своето место во Управниот Одбор на Европските Млади Инженери.